Forretningsvilkår

Definitioner
Applikation: Virksomhedssystemet Includit og valgte tillægsmoduler.

Anonymisering: Anonymisering af personoplysninger i Applikationen.

Brugsdata: En type data der genereres ved brug af Applikationen. Omfatter blandt andet teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Applikations- eller brugergenereret data (varighed af session, tilbagemeldinger, antal indsendte fakturaer, bogføringsår oprettet og lignende).

Dataansvarlig: Det organ der afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler: Det organ der behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

Applikationsdata: Data der tilhører kunden, og som bearbejdes i Applikationen såsom kundedatabaser, fakturaer og andre former for produktionsdata og dokumenter.

Personoplysninger: Enhver information der kan henføres til en identificeret person, eller data der direkte eller indirekte kan identificere en person.

1. Accept af abonnement og vilkår

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) accepteres, idet man opretter en Includit-aftale/abonnement eller Includit demo, ved at anvende Applikationen eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf.

1.2 Disse Vilkår er gældende mellem Includit ApS, CVR-nummer: 39384000, Nordmarksvænge 85, 2625 Vallensbæk (herefter "Includit") og kunden herefter ("Kunden"). Hvis Kunden er en juridisk person, accepteres disse Vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

2. Abonnementets varighed og fakturering

2.1 Includits grundfunktionalitet er gratis. Opbevaring af data og dokumenter, samt øvrige funktioner/moduler faktureres, som specificeret i stk. 2.3.

2.2 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

2.3 Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af et kalenderkvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud, medmindre andet er aftalt.


3. Abonnementets omfang og anvendelse

3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Virksomhedssystemet Includit og valgte tillægsmoduler (herefter under et "Applikationen"), der stilles til rådighed online som "software as a service". Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.

3.2 Råderetten over en Includit-aftale tilkommer den, der betaler for den specifikke Includit-aftale.

3.3 Kundens abonnement giver Kunden adgang til Applikationen, som den er, og til at bruge den uden forbrugsgrænser.

3.4 I selve Applikationen eller på Includits hjemmeside findes en oversigt over abonnementstyper og tillægsmoduler. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår, før de kan anvendes.

3.5 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere.

3.6 Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen. Dette omfatter blandt andet integrationer, som Kunden tilføjer til sin aftale og/eller administratorer, der tilknyttes Kundens aftale.

3.7 Med undtagelse af det der fremgår af punkt 12.2, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand.

3.8 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Includits navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med et gebyr på DKK 125,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Includit forinden har ophævet abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Includit.

4.4 De til enhver tid gældende priser kan findes på Includits hjemmeside (www.includit.dk) og kan ændres med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Det samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.

5. Applikationsdata

5.1 Parterne er enige om, at Kunden er Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som Kunden indtaster og behandler i Applikationen (Applikationsdata), samt at Kunden ejer og frit kan disponere over eget indhold i Applikationen.

5.2 Includit kan benytte Applikationsdata til at vedligeholde, tilbyde, prissætte og udvikle Applikationen. I forhold til udvikling fokuseres der på at udvikle tjenester tilknyttet Applikationen.

5.3 Efter Aftalens ophør kan Includit kun behandle Applikationsdata som beskrevet i 5.2 i Anonymiseret form.

5.4 Includit kan give tredjemand og myndigheder adgang til Applikationsdata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

6. Brugsdata

6.1 Parterne er enige om, at Includit er Dataansvarlig, for så vidt angår Brugsdata, i det omfang at det indeholder Personoplysninger (eks. CVR-nummer).

6.2 Includit kan benytte Brugsdata til statistik og analyse af Applikationen.

6.3 I det omfang at et CVR-nummer er knyttet til Personoplysninger, behandler Includit sådanne Personoplysninger til statistik og analyse af Applikationen i rollen som Dataansvarlig. Sådanne statistikker kan kombineres med offentligt tilgængelig data, Brugsdata og Applikationsdata. Efter Kundens ophør vil Applikationsdata være Anonymiseret.

7. Driftsstabilitet

7.1 Includit tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Includits kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og Includit fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Includit sig på at genskabe normal drift hurtigst muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 23.00-03.00. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i videst muligt omfang.

8. Ophør

8.1 Kunden kan i Applikationen opsige abonnementet, ændre abonnementstype eller fravælge tillægsmoduler til udgangen af et kalenderkvartal (medmindre andet fremgår af beskrivelsen eller vilkårene for den specifikke ydelse). Kunden er forpligtet til selv at opsige sit abonnement inde i Applikationen.

8.2 Includit kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

8.3 Includit forbeholder sig retten til at slette Applikationsdata efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og Includit har ingen forpligtelser til at opbevare dataen efter ophør. Det påhviler Kunden at leve op til Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsdata. Includit tilbyder dog muligheden for at Kunden kan opbevare regnskabsdata digitalt efter ophør af abonnementet. Includit opbevarer Kundens data og dokumenter, så længe denne service betales og indtil denne service afbestilles.

8.4 Applikationen giver Kunden mulighed for at eksportere alle kartoteker, data mv. via Applikationens eksportfunktion, og Kunden accepterer, at en sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør. I tilfælde af at abonnementet udløber eller opsiges af Kunden, skal Includit, hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, tilsigte at give Kunden en periode på 10 dage efter ophør, hvor eksportfunktionen kan anvendes.

9. Ændringer

9.1 Includit er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. Includit er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

9.2 Kunden er forpligtet til at holde sine kontaktoplysninger opdateret med henblik på at kunne modtage nødvendige informationer om ændringer.

10. Immaterielle rettigheder

10.1 Applikationen og information der afgives fra Applikationen, undtagen Applikationsdata, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Includit. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Includit, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give Includit meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Includits immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

10.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

10.3 I forhold til materiale der uploades af Kunden og alt Applikationsdata, giver Kunden Includit og dennes leverandører en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til, at Includit forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser. Kunden indestår for, at det materiale der uploades ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

11. Overdragelse

11.1 Includit har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

11.2 Kunden er indforstået med, at såfremt Kunden overdrager betalingen af Includit abonnementet/aftalen til en revisionsvirksomhed, administrationsbureau eller lignende, overgår råderetten til administrator.

12. Includits ansvar

12.1 Includit fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

12.2 Includit er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen, herunder valutafeeds/-beregnere. Includit kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Includit ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

12.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Includits samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde Includit for produktansvarsskader, tredjemandstab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

12.4 Kunden accepterer at skadesløsholde Includit mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

13. Tavshedspligt og datasikkerhed

13.1 Includit har tavshedspligt om alle informationer, Includit måtte komme i besiddelse af om Kunden.

13.2 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords, der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Includit, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og Includits behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde Includit for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

14. Vilkårsændringer

14.1 Includit er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Includits hjemmeside. Includit tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring. Ændringer varsles via email. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår.

15. Tvister

15.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Retten i Glostrup.

16. Gyldighed

16.1 Disse Vilkår er gyldige fra d. 1. januar 2022.